Byggprojekt

Den 22 April 2018 var en milstolpe för Ekhults missionshus. Missionshuset hade varit stängt ett par månader för att våra tre byggrupper skulle få jobba ifred med slutfasen av vår om- och tillbyggnad. Nu skulle vi få se resultatet. Dagen inleddes med en högtidlig invigningsgudstjänst. Efter detta åt vi en gemensam lunch i vår nya samlingslokal och sedan var det öppet hus med tårtbuffé. Våra barn- och ungdomsgrupper fick möjlighet att visa sina verksamheter. Det blev en mycket välbesök dag, solen sken och många från bygden visade en stor nyfikenhet och ett stort intresse för de fina lokalerna.

Vad är det då som vi har gjort?
Vi har genomfört en om- och tillbyggnad av Ekhults missionshus. Vi har byggt en större tillgänglighetsanpassad entré, större kök, utökat samlingslokaler och anpassat lokalerna till framtida behov för barn- och ungdomsarbetet. Lokalerna har utökats med ca 140 kvadratmeter. I och med ombyggnaden kommer vi också uppnå en energibesparing genom förbättrad isolering av lokalernas hela takyta samt nybyggda/renoverade väggar och väggpartier. Det gamla ventilationssystemet har också bytts ut och ersatts med ett nytt ventilationssystem för hela fastigheten. Ett mindre förråd/scoutlokal har byggts.

Varför ville vi genomföra projektet?
Lokalerna var en begränsning för att kunna utveckla barn- och ungdomsverksamheten på samma sätt som den begränsar möjligheterna att göra Ekhults missionshus till en naturlig mötesplats för alla som lever och bor i bygden.

Genom att bygga ut lokalerna skulle vi kunna ge förutsättningar för utveckling av våra egna verksamheter samt öppna upp för andra sammanslutningar, föreningar och privatpersoner att mötas. Vi ser också att vi kan ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen medför genom att delta interaktivt, sprida och ta emot information.

Vi bidrar på detta sätt till en levande landsbygd genom att förbättra möjligheterna för fler att mötas.

Hur har vi finansierat hela om-och tillbyggnaden?
Projektet har genomförts med bidrag från Leader / Jordbruksverket för Landsbygdsutveckling men också med bidrag från Statens trossamfund och Tofteryds bygdeförening.

Arbetet har till 80% utförts av ideella krafter som varit organiserade i olika grupper, bygg-, målar-, resurs-, service- och serveringsgrupp. Övriga ideella resurser har varit i form av gåvor (pengar, material, timmer).

Hur har projektet även gynnat andra målgrupper?
Under bygget har några tjänster köpts in av lokala företag som på så sätt gynnats. Under en del av byggtiden när lokalerna i Ekhult hölls stängda kunde verksamheten bedrivas på Tallnäs stiftsgård och i Hagshults missionshus. Projektet har därigenom även gynnat dem och framför allt ett framtida samarbete. Projektet har redan nu lett till ett ökat samarbete med Tofteryds bygdeförening som i sommar använder lokalerna när de övar till Tofterydsrevyn som har premiär senare i sommar.

Vad har projektet mer fört med sig?
Vi har startat ett Instagramkonto @tofterydsmissionsforsamling för att alla intresserade skulle ges möjlighet att följa bygget oavsett var man befinner sig i världen. Instagramkontot kommer leva vidare eftersom vi sett att det är en bra kanal att visa vad som händer i vår verksamhet.

Projektet har stärkt gemenskapen i och utanför församlingen genom den delaktighet som många haft i projektet. Bygget har engagerat många även utanför församlingen.

Hur har vi arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Den 2 september 2018 kommer vi att ha en församlingsdag med tema hur vi ska jobba vidare för att utveckla vår verksamhet utifrån de nya förutsättningar vi har i och med vårt ”nya” missionshus.

EUloggorjf